BELEIDSPLAN STICHTING CIRQULINAIR

Missie

Stichting Cirqulinair ondersteunt middels een producerende en uitvoerende leeromgeving, de zelfredzaamheid en eigen kracht van (nieuwe en ervaren) uitvoerende podium kunstenaars, waarmee:

 • zij nieuwe initiatieven kunnen opzetten en uitvoeren
 • zij ruimte krijgen en behouden voor talentontwikkeling
 • de Stichting een bijdrage levert aan het verbeteren van het circusklimaat en de podiumkunst in Nederland en verder al dat wat in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling

Stichting Cirqulinair is een organisatie die voor en met uitvoerende podium kunstenaars op projectmatige wijze:

 • podiumkunst organiseert en faciliteert
 • tegen een marktconforme betaling voor de – freelance- werkzaamheden van de deelnemers
 • in een leeromgeving die aantrekkelijk is voor kunstenaar en publiek.

Visie

Startende en uitvoerende (podium)kunstenaars ervaren dat het verwerven van inkomsten en het werken aan hun eigen talentontwikkeling, sterk begrensd wordt door hun letterlijke en figuurlijke financiële speelruimte. Daarbij speelt ook de beschikbare tijd een belangrijke rol; het ontwerpen van een productie/uitvoering en talentontwikkeling vragen doorgaans veel tijd.

Veel podium kunstenaars werken in een bepaalde vorm van zelfstandig ondernemerschap. Zij moeten dientengevolge zelf zorgen voor ‘brood op de plank’. Het overgrote deel van deze beroepsgroep steekt daarom de meeste tijd in productontwikkeling, acquisitie en uitvoering. Talentontwikkeling is veelal het sluitstuk.

Stichting Cirqulinair voegt met haar projecten een nieuwe context toe aan het uitvoerend podium kunstenaarschap. Het - betaalde- uitvoerend podiumwerk biedt tegelijkertijd een inhoudelijke en financiële basis voor talentontwikkeling.

Definities

Variété: Een vorm van theater met amusante voordracht, zang en dans, alsook gevarieerde optredens van artiesten als acrobaten, goochelaars, hypnotiseurs, gedachtelezers

Circus: Een spektakel waarbij het menselijk lichaam wordt ingezet om door middel van acrobatiek een verhaal uit te beelden en/of vermaak te bieden.

Theater: Een verzamelnaam voor kunstvormen waarbij acteurs levende voorstellingen maken voor een publiek. Wanneer met deze kunstvorm wordt opgetreden op een toneelvloer gaat het soms om een toneelvoorstelling

Ambities

 1. De Stichting wil een platform bieden voor duurzame verhoging van de kwaliteit van de uitvoerende podiumkunst.

Een aantrekkelijke vorm van uitvoerend circustheater en ander podium kunstenaarschap, die bijdraagt aan verhoging van de kwaliteit van de uitvoering. De Stichting faciliteert:

 • productontwikkeling
 • én systematische productevaluatie met productvernieuwing
 • én persoonlijke talentontwikkeling.
 1. In het kader van ‘een leven lang leren’ wil de Stichting een financiële en inhoudelijke basis bieden aan podium kunstenaars, zodat de uitvoerende kunstenaar meer tijd en financiële mogelijkheden heeft om zichzelf en het product op duurzame wijze verder te ontwikkelen.

Dit kan ook betekenen dat na verloop van tijd het uitvoerend podiumwerk van de kunstenaar evolueert naar een andere rol op, achter of om het podium, zodat hij/zij hen/ ook op hoge(re) leeftijd actief kan blijven in de beroepsgroep. Er zijn immers vormen van uitvoerende podiumkunst die een dermate fysieke inspanning van de kunstenaar vergen, dat dit voor een beperkt deel van de kunstenaars op hoge leeftijd is weggelegd. De opgebouwde ervaring kan echter veelal effectief ingezet worden voor andere functies op of achter het podium/binnen de sector.

 1. De Stichting ontwikkelt samen met podium kunstenaars uitvoerende projecten.
 1. De Stichting zet zich in om haar projecten financieel kostendekkend te realiseren.

Dat doet zij middels recettes, het verwerven van sponsoren, donaties en giften. Zodra het doelbedrag is opgehaald geeft de Stichting opdracht tot de uitvoering van het project en de uitvoering controleren en communiceren met haar sponsoren, donateurs, giftgevers en netwerk.

 1. De Stichting faciliteert inhoudelijk en financieel de communicatie en marketing van de projecten.

Het doel daarvan is om bekendheid te geven aan de data van uitvoering , publiek te trekken en om via algemene bekendheid een netwerk  op te bouwen dat ingezet kan worden bij de realisatie van –nieuwe of bestaande- projecten.

Organisatie

Stichting Cirqulinair heeft een onbezoldigd bestuur, bestaande uit:

Het bestuur van de "Stichting ……." bestaat uit:
Christine van der Vorm:                     Voorzitter
Simone van der Meulen:                    Secretaris
Paul Spoelstra:                                   Penningmeester

De gegevens van Stichting Cirqulinair:
Kvk nummer:
Datum akte van oprichting: 
Adres: Hoendiep 131, 9743 AR Groningen
Website: www.cirqulinair.nl
E-mail adres: info@cirqulinair.nl

ANBI status: in aanvraag

Strategie

De Stichting hanteert een aantal uitgangspunten:

 • de leeromgeving is er op ingericht dat deze resulteert in een uitvoerend podiumkunstproject, de voorstelling(en) (zie bijlage 1. voor een uitgewerkt en al in uitvoering gebrachte voorstelling)
 • de leeromgeving houdt ook in dat tussentijds en na afloop een project geëvalueerd wordt met alle betrokkenen
 • in een project is altijd sprake van crossover ervaringen; verschillende disciplines werken samen en inspireren elkaar, leren van elkaar
 • een project kan een eenmalige voorstelling opleveren, of een reeks voorstellingen.
 • er wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwikkelfase van een project en de lopende voorstelling(en).

Financiering

 • De financiering van de projecten bestaat uit twee hoofdstromen:
  subsidies, giften en fondsen; de inkomsten daaruit worden in eerste instantie aangewend voor ontwikkeling van de producties
 • de kaartverkoop aan de bezoekers bij de (proef)voorstellingen; de inkomsten hieruit moeten meer dan kostendekkend zijn. Uit de meeropbrengsten wordt een buffer opgebouwd om tegenvallende inkomsten te dekken. Maar ook om bij te dragen in de ontwikkelingskosten van nieuwe projecten.

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen lopende voorstellingen niet kostendekkend zijn:

 • dat speelt anno 2020, 2021 en wellicht ook in de jaren daarna vanwege de pandemie en daarbij behorende coronamaatregelen. Hierdoor kunnen voorstellingen niet doorgaan en mag een gelimiteerd aantal bezoekers toegelaten worden bij voorstellingen. Dat deze situatie de inkomsten drukt, is evident
 • het kan ook aan de orde zijn bij voorstellingen voor speciale doelgroepen, zoals mensen met een kleine beurs . In die gevallen waarin gewerkt moet worden met gereduceerde toegangsprijzen voor bepaalde doelgroepen zal de Stichting bij de lokale overheid of andere relevante organisaties en fondsen aankloppen voor extra financiële middelen die reductie van de toegangsprijs mogelijk

Taken Bestuur

De rol van het bestuur is vierledig:

 • bestuursleden maken zo mogelijk gebruik van het eigen netwerk zowel voor de werving van bezoekers als voor het verwerven van financiële middelen
 • het bestuur stelt de projectplannen en het jaarlijkse werkplan met bijbehorende begrotingen vast
 • de bestuursleden denken mee over- en beoordelen het artistieke concept en de uitvoering
 • en tenslotte de traditionele bestuurstaken van de:

Voorzitter
De voorzitter is intern en extern het gezicht van stichting.
Taken:

 • leiden van de vergaderingen van het bestuur
 • Initiatieven nemen
 • coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden, zoals de uitnodiging voor bestuursvergaderingen
 • vertegenwoordiging van de organisatie in- en extern.

Secretaris
De secretaris is de ‘schrijver’ van het bestuur en daarmee van de organisatie. Ook bewaakt de secretaris de formele procedures en tijdsplanningen.
Taken:

 • schrijven van brieven en andere stukken namens stichting;
 • maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen

Penningmeester
De penningmeester beheert het geld van de stichting en legt daarover jaarlijks schriftelijk verantwoordelijkheid af aan het bestuur en bij afronding van projecten, aan de externe stakeholders.
Taken:

 • bijhouden van de financiën
 • doen en ontvangen van betalingen
 • opstellen van het schriftelijke financieel jaarverslag en jaarlijkse - begroting
 • bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

De besluitvorming van het bestuur is gebaseerd op een volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste één bestuurder  voor het betreffende besluit heeft gestemd.

Vergoeding van de bestuursleden:

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Besteding van middelen

De Stichting heeft geen personeel in loondienst.
De financiële middelen van de Stichting worden besteed conform de doelstelling van Stichting Cirqulinair:

 • betaling van alle kosten ter realisatie van een bepaald project
 • de projectmedewerkers voorzien van een marktconforme betaling voor hun freelance werkzaamheden

De stichting heeft niet als doelstelling om winst te maken. Wel moet een gezonde buffer aangehouden worden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast worden extra inkomsten gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen uit te voeren.

Vier ogencriterium

Bij de besteding van de gelden (ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van de projecten), hanteert het bestuur het ‘vier ogen-criterium’. Dit houdt in dat het aangaan van financiële verplichtingen of uitgaven boven 250 euro door projectmedewerkers of bestuursleden, alleen plaats kan vinden als deze door minstens twee leden van het bestuur beoordeeld en goedgekeurd zijn.
Hetzelfde criterium geldt voor het financiële beheer van de gelden van de Stichting: naast de penningmeester heeft de voorzitter of secretaris toegang tot alle bank- en spaarrekeningen van de Stichting,  ter beoordeling van de validiteit van de inkomsten en uitgaven.

Toekomst

De toekomst en het succes van de Stichting worden grotendeels beïnvloed door het eerste project  Diner-varieté, dat succesvol was in allerlei opzichten. Het project kreeg ook lovende recensies in de media.
Ook bood het eerste project de mogelijkheid om verschillende vormen van hierboven beschreven funding te onderzoeken. De ervaring van dit proces zullen leidend zijn voor de toekomst.

Naar het zich nu laat aanzien kan de Stichting tot eind 2021 Diner-cirque met succes uitvoeren.

Voor de nabije toekomst heeft de Stichting een aantal scenario’s voor ogen:

 • de Stichting wil op basis van zelfevaluatie, in Groningen dit concept met nieuwe acts, nieuwe aankleding en mogelijk aangevuld met andere artiesten aanbieden voor een langere speelperiode
 • een tweede toekomstrichting is om het concept na 2021 op andere locaties en wellicht met andere artiesten uit te voeren. Daarmee geeft de Stichting op termijn de Groningse variété artiesten een stimulans om hun product en zichzelf verder te ontwikkelen en ook artiesten én horeca op regionaal en landelijk niveau
 • de derde richting is om projecten te ontwikkelen in samenwerking met andere sectoren dan de horeca. Te denken valt dan aan theater, muziek en dans
 • tot slot wil de Stichting de uitvoerende voorstellingen aanbieden in de vrije verkoop en in ‘gesloten’ settings voor bedrijven en organisaties, zoals bij personeelsfeesten, congressen etc.
 • In de verre toekomst een eigen lokatie voor het oefenen en uitvoeren.

Bijlage 1

Project 1
Diner-variété

Tijdens Diner-variété beleeft het publiek een avond waarbij zij van begin tot eind meegenomen worden in het aloude variété en de circussferen. Men waant zich ook in een Parade-achtige sfeer. Onder het genot van een drankje en drie gangen menu, wordt het publiek verrast door podiumkunstenaars die humoristische rariteiten en variété kunsten opvoeren. Dat gebeurt aan tafel en tussen de gangen door.

Het eten en de acts lopen vloeiend in elkaar over. Het drie gangen diner is creatief en smakelijk, inclusief een vegetarische variant.

Diner-variété is knus, theatraal en persoonlijk. Tussen de centrale optredens door ontmoet de gast de artiest als ober aan zijn tafel, kan een praatje maken of krijgt persoonlijk entertainment. Het ene moment hangt de acrobate in de trapeze, het volgende moment serveert zij het eten. De 1,5 meter regelgeving van nu wordt creatief opgepakt met vermakelijke oplossingen. Zoals een wandelende buffetkar die wordt voortgeduwd door alleen een paar benen, een serveerster die plots vanuit het plafond in een trapeze naar beneden komt met een drankje voor een gast of een ober die op spitzen bedient.
Af en toe zwieren de acrobaten aan de trapeze tussen de tafels. Een ober bouwt met stoelen uit het interieur een wiebelige toren en balanceert daarbovenop ondersteboven op z’n handen. Een vijfvoudig Nederlands kampioen goochelen vertoont magie die sneller gaat dan je hersens kunnen bevatten (en deze bekende goochelaar woont zomaar gewoon in een Gronings dorpje). Dit en nog meer wordt gebracht met heel veel humor.

Aspecten leeromgeving

Cirqulinair koppelde voor dit eerste project verschillende mensen met diverse deskundigheden aan elkaar:

 • een voorbeeld hiervan is dat een productieleider en acteur gezamenlijk de subsidie-aanvragen verzorgden. Ook schrijven zij straks samen de evaluatierapporten om de productie inhoudelijk en financieel af te handelen

een ‘gearriveerde’ en zeer ervaren circusartiest van Cirqulinair begeleidt de stagiaires van Santelli die participeerden in het diner-variété. De begeleiding richtte zich op aspecten zoals het bewuster staan op het podium, acrobatische skills uitbreiden en de stagiaires zijn aan een deskundige gekoppeld, om te leren over grime en theaterhaar.

"Een fantastische avond waarin we echt een andere wereld inliepen en werden gegrepen door alles. Top!"
Irmi en Freya